สารกำจัดโรคพืชไวด์กาน

ชื่อสามัญ : วาลิดามัยซิน
(validamycin)


พืชปลูก/CROP ศัตรูเป้าหมาย/TARGET PEST อัตราการใช้/น้ำ 20 ลิตร
ข้าว โรคกาบใบแห้ง (Rhizoctonia solani Kuhn (Thanatephorus cucucmris (Frank) Desk), โรคกาบใบแห้ง (Thanatephorus cucucmris (Frank) Donk),โรคกาบใบแห้งของข้าว (Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk) 30 มล.
ข้าว โรคกาบใบแห้ง (Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk),โรคกาบใบแห้งของข้าว (Thanatephorus cucumeris) 20-30 มล.
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด