สารกำจัดแมลงกันเนอร์

ชื่อสามัญ : คลอร์ไพริฟอส+ไซเพอร์เมทริน
(chlorpyrifos+cypermethrin 50%+5% w/v ec)


พืชปลูก/CROP ศัตรูเป้าหมาย/TARGET PEST อัตราการใช้/น้ำ 20 ลิตร
เงาะ เพลี้ยแป้ง,เพลี้ยหอย 30 มล.
ดอกมะลิ หนอนเจาะดอกมะลิ 60-80 มล.
ลิ้นจี่ หนอนเจาะขั้วลิ้นจี่ 30 มล.
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด