สารกำจัดวัชพืชควิกเบิร์น

ชื่อสามัญ : พาราควอต-ไดคลอไรด์
(paraquat dichloride 27.6% w/v sl)


พืชปลูก/CROP ศัตรูเป้าหมาย/TARGET PEST อัตราการใช้/น้ำ 20 ลิตร
พื้นที่ไม่ได้ทำการเกษตร วัชพืชที่งอกจากเมล็ด,วัชพืชส่วนที่มีสีเขียวเหนือดิน 400-500 มล. / ไร่ หรือ 100-125 มล. / งาน
พื้นที่ทำการเกษตร วัชพืชที่งอกจากเมล็ด,วัชพืชส่วนที่มีสีเขียวเหนือดิน 400-500 มล. / ไร่ หรือ 100-125 มล. / งาน
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด