ผลิตภัณฑ์ชุดท็อปโมสท์


(รับท้อง รับรวง) รวงใหญ่ เมล็ดใส ไร้รา นาสวย
พืชปลูก/CROP ศัตรูเป้าหมาย/TARGET PEST อัตราการใช้/น้ำ 20 ลิตร
พืชกลุ่มที่ 1 แตงต่างๆ ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา มะเขือต่างๆ ผักกาดหอม ไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้ผล พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารไปใช้โดยทางรากและทางใบ ช่วยเสริมสร้างให้ออกดอก และติดผลได้ดี 100 - 175 ซีซี / 20ลิตร
พืชกลุ่มที่ 2 พืชผักตระกูลกะหล่ำ
พืชกลุ่มที่3 พืชหัว หอม แครอท มันฝรั่ง สัปปะรด
เบญจมาศ โรคราสนิม (Puccinia horiana) 10 มล.
ข้าว โรคเมล็ดด่างของข้าว 10-20 มล.
โรคเมล็ดด่างของข้าว 20-25 มล.
โรคเมล็ดด่างของข้าว (Curvulalia lunata, Cercospora oryzae, Acrocylindrium oryzae, Trichoconis padwickii, Fusarium semitectum และ Helminthosporium oryzae) 10-20 มล.
โรคเมล็ดด่างของข้าว (Curvulalia lunata, Cercospora oryzae, Helminthosporium oryzae Acrocylindrium oryzae, Trichoconis padwickii, Fusarium semitectum) 20-30 มล.
โรคเมล็ดด่างของข้าว (Curvulalia lunata,(Wakk.) Boed, Cercospora oryzae Miyake, Bipolaris oryzae (Breda de Haan) Shoemaker (Helminthosporium oryzae Breda de Haan), Fusarium semitectum Berk. & Rav., Trichoconis padwickii Ganguly, Sarocladium oryzae (Sawada) 10-15 มล.
โรคเมล็ดด่างของข้าว (Curvulalia lunata,(Wakk.) Boed, Fusarium semitectum Berk. & Rav.,Cercospora oryzae Miyake, Acrocylindrium oryzae, Helminthosporium oryzae Breda de Haan, Trichoconis padwickii Ganguly) 10-20 มล.
โรคกาบใบแห้ง (Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk) 15-20 มล.
ข้าวโพด โรคราสนิม (Puccinia polysora) 30-50 มล.
ข้าวโพดหวาน โรคราสนิม (Puccinia polysora) 20-40 มล. (พื้นที่ 1 งาน)
คะน้า โรคใบจุด (Alternaria sp.) 25 มล.
อ้อย โรคแส้ดำ (Ustilago scitaminea Sydow) 16 มล. (แช่ท่อนพันธุ์นาน 15 นาทีก่อนปลูก)
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด