วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์ / VISION

เป็นองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ

พันธกิจ / MISSON

  • 1. สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในด้าน คุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการบริการ
  • 2. ค้นคว้า วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
  • 3. พัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีศักยภาพในทุกด้าน มุ่งเน้นให้พนักงานมีความสุขและความปลอดภัย
  • 4. พัฒนาศักยภาพของพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน
  • 5. มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมสังคม รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด